Tidnings Aktiebolaget Metro beviljas företagsrekonstruktion

Stockholm 2019-04-03

Stockholms tingsrätt har beviljat Tidnings Aktiebolaget Metros ansökan om företagsrekonstruktion. Bolaget har ställt in betalningarna och ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig under sommaren 2019. Syftet är att säkra den journalistiska verksamheten, personalens löner samt bolagets framtida drift.

Tidnings Aktiebolaget Metro är ett helägt dotterbolag till Metro Media House AB som inträdde i rekonstruktion den 29 mars 2019. Trots att de bägge bolagens rekonstruktioner är separata ärenden i formellt hänseende kommer de att hanteras som en helhet med anledning av att bolagen är integrerade både funktionellt och affärsmässigt. Detta kommer att effektivisera rekonstruktionsarbetet avsevärt.

Bakgrunden till koncernens rekonstruktion är de senaste årens minskade intäkter från annonsförsäljning, samt att Metros verkliga ekonomiska situation och behov av avsättningar till omstruktureringskostnader doldes av säljaren Kinnevik inför Metros försäljning till Custos AB.

Metro Media House har sedan tidigare påbörjat ett omställningsarbete för att se till att bolaget når lönsamhet igen. Bland annat har Metro- och Custos-koncernen genomfört stora investeringar i nya digitala plattformar samt slutit nya strategiska kundavtal med e-handelsföretag runt om i Europa.

Vi tror stenhårt på Metro och planerar för nya journalistiska produkter som bygger på både nya och etablerade affärsmodeller. Vi kommer se till att Metro blir lönsamt så fort som möjligt så att vi kan fortsätta att bygga inför framtiden, säger Christen Ager-Hanssen, ägare och VD för Metro Media House AB.

Under rekonstruktionen kommer koncernen få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. Det är nödvändigt att även Tidnings Aktiebolaget Metro AB får ett andrum när moderbolaget gått i rekonstruktion.

– Det är helt naturligt att båda bolagen som är knutna till Metro genomför en företagsrekonstruktion. Anledningen till att denna ansökan kom in senare är mest av formell natur. Att båda bolagen genomgår en rekonstruktion ger en ömsesidig positiv effekt. Detta ökar chanserna för en lyckad långsiktig omställning, något som gynnar samtliga inblandade så väl fordringsägare som anställda, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion, som bistår tidnings Metro Media House i processen.

Borgenärssammanträde är planerat till den 24 april 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Wenner, jurist, Svensk Företagsrekonstruktion AB

T: +46 708 27 41 61 E: marcus.wenner@svenskrekonstruktion.se

Christen Ager-Hanssen, VD, Tidnings Aktiebolaget Metro AB och VD, Aktiebolaget Custos samt VD, Metro Media House AB

T: +46 704 22 99 00 E:

cah@custosgroup.com

Fakta: Det här är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en process som syftar till att ett företag ska återfå lönsamhet och undvika en konkurs. Under processens gång finns det regler som skyddar bolaget från avtalsbrott, vilket säkrar den fortsatta driften av verksamheten. Endast ett företag som har en god affärsidé och tillräckliga möjligheter att lyckas tillåts genomföra en företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som fattar beslut om att starta och avsluta en företagsrekonstruktion. Mer information finns på www.svenskrekonstruktion.se.

Metro Media House AB ingår i Custos koncernen och är ett innovativt mediehus, med ett antal digitala kanaler.

Metro Media House AB beviljas företagsrekonstruktion: ”Finns tydlig plan”

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion. Metro Media House AB har ställt in betalningarna och ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig under sommaren 2019. Syftet är att säkra den journalistiska verksamheten, personalens löner samt bolagets framtida drift.

Bakgrunden till rekonstruktionsansökan är de senaste årens minskade intäkter från annonsförsäljning, samt att Metros verkliga ekonomiska situation och behov av avsättningar till omstruktureringskostnader (beräknade av Kinnevik koncernen till 200 miljoner kronor) blev kända. Dessa var medvetet dolda av Kinnevik och Metros tidigare VD Leif Eliasson när Aktiebolaget Custos köpte Metro från Kinnevik i början av 2017. Budget och prognos som lämnades av säljaren inför köpet, ett positivt resultat om 10 miljoner kronor, avvek med 60 miljoner kronor från det kända behovet av budgetjustering som var en förlust om 50 miljoner kronor. Till stor del berodde den stora skillnaden på en kortsiktig lönsamhetsstrategi under slutet av år 2016 som förbättrade årsresultatet 2016, men som underminerade möjligheterna att kunna driva en lönsam verksamhet en lång period efter densamma.

Metro Media House har sedan tidigare påbörjat ett omställningsarbete för att se till att bolaget når lönsamhet igen. Bland annat har Metro- och Custos-koncernen genomfört stora investeringar i nya digitala plattformar samt slutit nya strategiska kundavtal med e-handelsföretag runt om i Europa. 

I vår nya plan finns utgivning av en hemdistribuerad veckotidning, en omfattande digital satsning samt en ny affärsmodell som ska täcka upp för den traditionella annonsaffären, säger Christen Ager-Hanssen, ägare och VD för Metro Media House AB.

Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att knytas närmare Custos-koncernens övriga verksamhet för att skapa synergieffekter.

– Det finns en tydlig plan och en stark ägare med en hög ambition i Metro och dess framtid. Om de berörda parterna i processen är beredda att dra sitt strå till stacken så kommer företagsrekonstruktionen kunna bli klar relativt snabbt, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion, som bistår Metro Media House i processen.

Borgenärssammanträde är planerat till den 15 april 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Wenner, jurist, Svensk Företagsrekonstruktion AB

T: +46 708 27 41 61 E: marcus.wenner@svenskrekonstruktion.se

Christen Ager-Hanssen, VD, Metro Media House AB och VD, Aktiebolaget Custos

T: +46 704 22 99 00 E: cah@custosgroup.com

Fakta: Det här är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en process som syftar till att ett företag ska återfå lönsamhet och undvika en konkurs. Under processens gång finns det regler som skyddar bolaget från avtalsbrott, vilket säkrar den fortsatta driften av verksamheten. Endast ett företag som har en god affärsidé och tillräckliga möjligheter att lyckas tillåts genomföra en företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som fattar beslut om att starta och avsluta en företagsrekonstruktion. Mer information finns på www.svenskrekonstruktion.se.

Metro Media House AB ingår i Custos koncernen och är ett innovativt mediehus med ett antal digitala kanaler samt tidningen Metro.